โหลด App ฟรี

"คุณค่าชีวิต จากเกษตรพอเพียง" ชุมชนบ้านทากู่ จังหวัดลำพูน

แม่ทา   0 รีวิว  0 รูป
ที่ตั้ง บ้านทากู่ ต. อ.แม่ทา จ.ลำพูน  
เบอร์โทรศัพท์
Website http://
Email
รายละเอียด
ที่ได้รับการคัดเลือกและพัฒนาให้เป็น 1 ใน 4 หมู่บ้านต้นแบบ จาก 4 จังหวัด ๆละ 1 ชุมชน ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ( จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัด แม่ฮ่องสอน) โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคีทุกภาคส่วน อาทิเช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา ธกส.จังหวัดลำพูน และ สสส. เป็นต้น ร่วมพัฒนาสนับสนุนให้เป็นชุมชนต้นแบบภายใต้แนวคิด คุณค่าชีวิต วิถีสุขภาพพอเพียง ที่มีพื้นฐานแห่งการมีสุขภาวะพอเพียงพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม เชื่อมโยงกันอย่างสมดุลสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนในระดับท้องถิ่น ยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้พื้นที่ของชุมชนจะเน้นการเกษตรด้วยการปลูกข้าวโพดอ่อน เลี้ยงโคนมเป็นหลัก โดยภายในชุมชนประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ จำนวน 9 ฐาน ได้แก่ 1. OTOP 2. อาหารปลอดภัย 3. ธนาคารชุมชน 4. พลังงานทดแทน 5. Home Stay 6. บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 7. ป้องกันภัย 8. ป่าชุมชน และ 9. นวดเพื่อสุขภาพ อันเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของจัดการให้เป็นระบบสุขภาวะชุมชนที่ดี นอกจากนั้น ยังมีการเปิดบริการให้แก่นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปได้เยี่ยมชมสัมผัสวิถีแห่งธรรมชาติอย่างแท้จริง

ข้อมูลเพิ่มเติม และรีวิวสถานที่นี้ จากรอบข้าง

  ข้อมูล "คุณค่าชีวิต จากเกษตรพอเพียง" ชุมชนบ้านทากู่ จังหวัดลำพูน จาก Google
  ข้อมูล "คุณค่าชีวิต จากเกษตรพอเพียง" ชุมชนบ้านทากู่ จังหวัดลำพูน จากเว็บไปด้วยกัน
   
 
   
Reviews (0)
เขียนรีวิวสถานที่
ข้อความ :
รูปภาพ :
เขียนโดย :

 
 
 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260